O nás

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti. Jsme mladá dynamická společnost, která vznikla na základě společné vůle několika spolupracovníků, kteří chtěli zúročit své bohaté zkušenosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, potrubí a servisních prací ve výrobě. Naší základní filozofií je poznání požadavků zákazníka a naplňování jeho očekávání nejen v kvalitě vlastního díla, ale také dodržováním dohodnutých podmínek. Jsme přesvědčeni, že jen seriózním, korektním a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi můžeme být úspěšní v soutěži s ostatními společnostmi.

Náš tým

Kvalitu produktů a služeb zajišťujeme v první řadě přísným a důkladným výběrem spolehlivých a kvalifikovaných pracovníků. Odborná úroveň pracovníků je pravidelně kontrolována. Pro udržení potřebné kvalifikace a bezpečnosti se naši pracovníci zúčastňují pravidelných kurzů a školení v požadovaných termínech ve smyslu interních i evropských směrnic.

Vlastní personál

 • Svářečský dozor
  • EWT– Evropský svářečský technolog (EUROPEAN WELDING TECHNOLOGY) podle EN 14731
 • Svářeči
  • STN EN ISO 9606-1:2015, CS22-COO-07:2017
 • NDT
  • VT2 – Visual testing – Level 2 Prováděno vyškoleným personálem dle normy STN EN ISO 9712 a Certifikačního schématu CS27-COO-0

Politika spoločnosti

Hlavním principem naší společnosti je co nejvyšší úroveň spokojenosti našich zákazníků, kterou dosahujeme nejen kvalitními produkty a poskytovanými službami, ale také efektivně řízenými podpůrnými procesy. Včasnost, vstřícnost a flexibilita jsou nedílnou součástí naší podnikatelské filosofie. Efektivnost vlastní produkce je řízena nákladovým controllingem.

Více informácií

Politika společnosti

Spokojenost zákazníka

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem naší společnosti, jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu
 • dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků
 • poskytování komplexních služeb v nejvyšší kvalitě, s ohledem na dodržování bezpečnosti práce a s minimálním dopadem na životní prostředí

Zlepšování nabízených služeb

 • každý pracovník si je vědom náročnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svými každodenními výkony
 • každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného školení a vzdělávání
 • spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci námi nabízených služeb
 • usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb

Orientace společnosti

 • vedení společnosti vytváří takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním svého odborného vzdělání
 • procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplňujeme řízením operativním, a tím neustále zkvalitňujeme poskytované služby
 • vedení společnosti se zasazuje o nepřetržité zlepšování integrovaného systému, který je zaveden a nadále rozvíjen
 • s touto politikou vysoké jakosti jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti a je závazná pro jejich chování a jednání

Politika kvality

Na prvním místě je kvalita

 • kvalitu garantujeme kvalitně odvedenou prací a kvalitními výrobky
 • kvalifikovaností a odborností pracovníků
 • uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti

Respektování zákazníka

 • okamžitě reagujeme na požadavky našich zákazníků a tím prohlubujeme partnerské pracovní vztahy
 • se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na jejichž základě jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání
 • v naši společnosti platí, že hlavním hodnotitelem kvality naší činnosti je vždy zákazník
 • naším cílem není pouze zákazníka získat, ale udržet si jej a spolupráci s ním nadále rozvíjet

Hospodárnost a efektivnost

 • naší prioritou je snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti
 • pravidelným hodnocením vytváříme nástroj na měření efektivity práce

Naši zaměstnanci

 • Základními pravidly vystupování pracovníků naší společnosti jsou: pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • vytvářením předpokladů pro vyšší ekonomické zhodnocení motivujeme své pracovníky ke kvalitně provedené práci
 • vážíme si pracovníků profesně zdatných a tvůrčích

Environmentální politika

 • dodržujeme závazky vyplývající z platné environmentální legislativy a dalších předpisů a požadavků v oblasti životního prostředí
 • snižujeme náklady prostřednictvím úspor energie, využíváme přírodních zdrojů
 • vypořádáváme se s minulými environmentálními zátěžemi
 • racionalizujeme nakládání s odpady (recyklace, opětovné využívání …)
 • vzděláváme zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve společnosti WTM metal považujeme sociální odpovědnost za zásadní otázku. Jsme přesvědčeni, že firemní kultura společnosti zaměřená na zaměstnance vede k dlouhodobému úspěchu společnosti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou základní hodnotou naší společnosti.

Naše snaha o nulové poškození zdraví vychází z přesvědčení, že všem úrazům i nemocem z povolání všech zaměstnanců i smluvních partnerů se dá dlouhodobě předcházet minimalizací rizik.

Abychom mohli neustále zlepšovat naše výsledky, realizujeme BOZP prostřednictvím odpovídajících systémů řízení. Jejich klíčovými součástmi jsou zejména:

Stanovení jasných cílů a s nimi souvisejících plánů činností pro jejich dosažení.

Zajištění bezpečných a zdravých pracovišť, bezpečného zařízení a bezpečných pracovních postupů a návyků založených na výsledcích pravidelně kontrolovaného hodnocení rizik.

Školení zaměstnanců v problematice BOZP. Cílem je vštípit zaměstnancům správné návyky a znalosti, které povedou k bezpečnému výkonu pracovních povinností.

Pravidelná kontrola a hodnocení pracovního prostředí a pracovních postupů za účelem zajištění jejich souladu s vnitřními a vnějšími předpisy a požadavky.

Dohled, analýza a srovnávání výsledků a postupů BOZP vzhledem k cílovým požadavkům.

Pravidla společnosti WTM metal:

Z důvodu zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců i smluvních partnerů, mají všechny osoby povinnost nosit předepsané ochranné pracovní prostředky.

Kromě toho musí všichni zaměstnanci a smluvní partneři, kteří pro nás pracují, dále dodržovat následující základní pravidla:

 • Veškeré OOPP vyžadované pro daný pracovní úkol, musí být správně používány.
 • Před zahájením pracovních činností na zařízení musí být zařízení odděleno od všech zdrojů energie a následně musí být provedena kontrola, že nemůže dojít k jeho spuštění nebo pohybu při provádění pracovní činnosti.
 • Ochranné kryty musí být znovu připevněny na své místo před (opětovným) spuštěním zařízení.
 • Vstup do stísněných prostor je dovolen pouze oprávněným osobám s příslušným povolením k práci s podpisem odpovědného nadřízeného zaměstnance.

Aby bylo možné se ze všech pracovních nehod a bezpečnostních porušení poučit a stanovit nápravná opatření, musí být všechny nehody ohlášeny a provedena analýza kořenových příčin.

Jakékoli porušení těchto pravidel nebude tolerováno

Funkce a odpovědnost

Za BOZP v rámci jim svěřené oblasti zodpovídají ve společnosti WTM metal vedoucí pracovníci. Současně klademe důraz na povinnost, aby každý zaměstnanec, smluvní partner i návštěvník dodržoval pravidla bezpečnosti práce a tím zajistil vlastní bezpečnost i bezpečnost spolupracovníků. Otázka bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je pro mě tou nejdůležitější, a to stejné očekávám od všech ostatních. Pouze ve vzájemné spolupráci můžeme dosáhnout našeho cíle – pracovat bez poškození zdraví.

Závazek jednatele

Zvyšovat a trvale zdokonalovat úroveň řízení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem odstranit potenciální ohrožení zdraví vlivem technologických procesů, technických zařízení, lidského faktoru a pracovního prostředí.

Na základě zjištěných nebezpečí, ohrožení a rizik, vytvářet pracovní podmínky s cílem eliminace všech nepříznivých rizik způsobujících újmu.

Při zavádění nových technologií a modernizacích zařízení, účinnými formami soustavně snižovat zdroje zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí.

Zajišťovat školení, kvalifikaci a rozvíjet povědomí zaměstnanců, vedoucí k bezpečné práci a ochraně zdraví. Výchovně působit k používání správných a bezpečných postupů při práci.

Dlouhodobé cíle BOZP

Zvyšovat a trvale zdokonalovat úroveň řízení systému BOZP s cílem omezovat možná ohrožení zdraví vlivem technických zařízení, činností lidí a pracovního prostředí.

Kontrolovat a vyžadovat dodržování příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

Poskytovat a plánovat přiměřené materiální zdroje na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, vyčlenit prostředky na program provádění politiky BOZP.

Informovat zaměstnance o skutečném stavu BOZP, zejména v oblasti eliminace rizik na pracovištích.

Umožnit zaměstnancům vyjadřovat se k problematice BOZP.


Naše Nabídka

Zakázková zámečnická výroba

 • schůdky, plošiny, ocelové prvky, mříže, zábradlí
 • malá zdvihací zařízení, požární žebříky, lávky, schodiště
Ocelové prvky Vám dodáme v požadované povrchové úpravě:
 • nátěr
 • pozinkování
 • nerez

Atypická výroba

 • výroba jednoúčelových strojů
 • speciální atypická výroba na zakázku

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

 • ocelové konstrukce
 • potrubní mosty, plošiny
 • podpůrné konstrukce
 • opláštění ocelových konstrukcí
Ocelové konstrukce Vám dodáme v požadované povrchové úpravě:
 • nátěr
 • pozinkování
 • nerez

Návrh a dodání projektové dokumentace

 • vypracování projektové a výrobní dokumentace na klíč
 • vypracování statických posudků
 • posuzováni statiky na existujících objektech

Stavební práce

 • stavební práce
 • kompletní zednické práce, železářské a betonářské práce
 • veškerá technická zařízení objektů
 • opravy a remodelingy objektů
 • opravy a rekonstrukce rozvodů
 • vestavby Interiérů

Technologické celky

 • instalace výrobních technologií
 • přesuny a likvidace výrobních technologií
 • údržba technologických zařízení
 • nerezové technologie a potrubí
 • montáž dopravníků
 • montáž výrobních celků

Celoroční údržba provozů

 • zajišťujeme nepřetržitou údržbu provozů
 • poskytujeme neustálou pohotovost ve výrobních závodech

Svářečské práce

 • Rozsah oprávnění svářečského personálu dle STN EN ISO 9606-1
Státní zkouška:
 • Metoda 141 - Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG
 • Metoda 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG
 • Metoda 136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • Metoda 311 - Plamenové svařováni
 • Metoda 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou - MMA

Výroba a instalace potrubí

 • montáže potrubních rozvodů
 • opravy a rekonstrukce potrubních rozvodů
 • nerezové potrubní rozvody
 • potrubní rozvody pro chlazení a klimatizaci
 • montáž vzduchotechnických zařízení

Demontáže

 • demontáž technologických celků, potrubí
 • demontáž konstrukcí a ostatních ocelových prvků

Reference


Kontakt

WTM metal s. r. o.

Hájkova 750/5,

702 00, Ostrava - Přívoz

Česká republika

IČO: 04328183

IČ DPH: CZ04328183

Provoz: Rakovník

Vedení společnosti

Ján Kozák

Kontaktní osoba

Marta Bineková

Německy mluvící osoba

Ján Žuffa

WTM metal SK s. r. o.

Miestneho priemyslu 1140

029 01, Námestovo

Slovenská republika

IČO: 52673634

IČ DPH: SK2121101532

Vedení společnosti

Ján Kozák

kontaktní osoba

Marta Bineková

Německy mluvící osoba

Ján Žuffa