O nás

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti. Sme mladá dynamická spoločnosť, ktorá vznikla na základe spoločnej vôle niekoľkých spolupracovníkov zúročiť svoje bohaté skúsenosti v oblasti výroby oceľových konštrukcií, potrubí a servisných prác vo výrobe. Naša základná filozofia, ktorou sa riadime je poznanie požiadaviek zákazníka a napĺňanie jeho očakávaní nielen v kvalite vlastného diela, ale aj dodržiavanie dohodnutých podmienok. Sme presvedčení, že len serióznym a správnym postupom ku každému zákazníkovi môžeme byť úspešní v súťaží s ostatnými spoločnosťami.

Náš tím

Kvalitu produktov a služieb zaisťujeme v prvom rade prísnym a dôkladným výberom spoľahlivých a kvalifikovaných pracovníkov. Odborná úroveň pracovníkov je pravidelne kontrolovaná. Pre udržanie potrebnej kvalifikácie a bezpečnosti sa naši pracovníci zúčastňujú pravidelných kurzov a školení v požadovaných termínoch v zmysle interných a európskych smerníc.

Vlastný personál

 • Zváračský dozor
  • EWT- Európsky zváračský technológ (EUROPEAN WELDING TECHNOLOGY) podľa EN 14731
 • Zvárači
  • STN EN ISO 9606-1:2015, CS22-COO-07:2017
 • NDT
  • VT2- Visualtesting – Level 2 Vykonané vyškoleným personálom podľa normy STN EN ISO 9712 a Certifikačnej schémy CS27-COO-07

Politika spoločnosti

Hlavným princípom našej spoločnosti je čo najvyššia úroveň spokojnosti našich zákazníkov, ktorú dosahujeme nielen kvalitnými produktami a poskytovaním služieb, ale aj efektívne riadenými podpornými procesmi. Včasnosť, ústretovosť, flexibilita sú neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej filozofie. Efektívnosť vlastnej produkcie je riadená nákladovým controllingom.

Viac informácií

Politika spoločnosti

Spokojnosť zákazníka

 • Plnenie požiadaviek a prianí našich zákazníkov je základným cieľom našej spoločnosti, sú pre nás prvoradé a majú najvyššiu prioritu
 • Dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov
 • Poskytovanie komplexných služieb v najvyššej kvalite s ohľadom na dodržanie bezpečnosti práce s minimálnym dopadom na životné prostredie

Zlepšovanie ponúkaných služieb

 • Každý pracovník si je vedomý náročnosti a dôležitosti svojich činností a za kvalitu, bezpečnosť a ekológiu je zodpovedný svojimi každodennými výkonmi
 • Každý pracovník musí byť pre výkon svojich činností odborne spôsobilý a dostáva sa mu potrebného školenia a vzdelávanie
 • Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť požiadavky, ktoré kladieme na kvalitu, bezpečnosť a ekológiu v rámci nami ponúkaných služieb
 • Usilujeme sa o naviazanie trvalého obojstranne prospešného partnerstva, ktoré stabilizuje a pozitívne predurčuje výslednú kvalitu nami poskytovaných služieb

Orientácia spoločnosti

 • Vedenie spoločnosti vytvára také prostredie, aby zamestnanci mohli prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločnosti zodpovedným vykonávaním svojej práce a prehlbovaním svojho odborného vzdelania
 • Procesný spôsob riadenia jednotlivých činností a súvisiacich zdrojov doplňujeme riadením operatívnym, a tým neustále skvalitňujeme poskytované služby
 • Vedenie spoločnosti sa zasadzuje o nepretržité zlepšovanie integrovaného systému, ktorý je zavedený a naďalej rozvíjaný
 • S touto politikou vysokej kvality sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti a je záväzná pre ich správanie a konanie

Politika kvality

Spokojnosť zákazníka

 • Plnenie požiadaviek a prianí našich zákazníkov je základným cieľom našej spoločnosti, sú pre nás prvoradé a majú najvyššiu prioritu
 • Dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov
 • Poskytovanie komplexných služieb v najvyššej kvalite, s ohľadom na dodržanie bezpečnosti práce a s minimálnym dopadom na životné prostredie

Zlepšovanie ponúkaných služieb

 • Každý pracovník si je vedomý náročnosti a dôležitosti svojich činností a za kvalitu, bezpečnosť a ekológiu je zodpovedný svojimi každodennými výkonmi
 • Každý pracovník musí byť pre výkon svojich činností odborne spôsobilý a dostáva sa mu potrebného školenia a vzdelávanie
 • Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť požiadavky, ktoré kladieme na kvalitu, bezpečnosť a ekológiu v rámci nami ponúkaných služieb
 • Usilujeme sa o naviazanie trvalého obojstranne prospešného partnerstva, ktoré stabilizuje a pozitívne predurčuje výslednú kvalitu nami poskytovaných služieb

Orientácia spoločnosti

 • Vedenie spoločnosti vytvára také prostredie, aby zamestnanci mohli prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločnosti zodpovedným vykonávaním svojej práce a prehlbovaním svojho odborného vzdelania
 • Procesný spôsob riadenia jednotlivých činností a súvisiacich zdrojov doplňujeme riadením operatívnym, a tým neustále skvalitňujeme poskytované služby
 • Vedenie spoločnosti sa zasadzuje o nepretržité zlepšovanie integrovaného systému, ktorý je zavedený a naďalej rozvíjaný
 • S touto politikou vysokej kvality sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti a je záväzná pre ich správanie a konanie

Na prvom mieste je kvalita

 • Kvalitu garantujeme kvalitne odvedenou prácou a kvalitnými výrobkami
 • Kompetenciou a odbornosťou pracovníkov
 • Uvedomujeme si, že kvalita všetkých procesov v našej spoločnosti rozhoduje o našej budúcnosti

Rešpektovanie zákazníka

 • Okamžite reagujeme na požiadavky našich zákazníkov, a tým prehlbujeme partnerské pracovné vzťahy
 • So všetkými našimi zákazníkmi udržujeme veľmi úzke vzťahy, na základe ktorých sme schopní pružne reagovať na ich všetky požiadavky, potreby a očakávania
 • V našej spoločnosti platí, že hlavným hodnotiteľom kvality našej činnosti je vždy zákazník
 • Naším cieľom nie je iba zákazníka získať, ale udržať si ho a spoluprácu s ním naďalej rozvíjať

Hospodárnosť a efektívnosť

 • Našou prioritou je znižovať náklady a zamedziť všetkým formám nehospodárnosti
 • Pravidelným hodnotením vytvárame nástroj na meranie efektivity práce

Naši zamestnanci

 • Základnými pravidlami vystupovania pracovníkov našej spoločnosti sú: pozitívny prístup, slušné správanie a vystupovanie i mimo pracoviska, vysoká profesionalita a odborná úroveň. Spoľahlivosť a serióznosť
 • Vytváraním predpokladov pre vyššie ekonomické zhodnotenie motivujeme svojich pracovníkov ku kvalitne vykonanej práci
 • Vážime si pracovníkov profesijne zdatných a tvorivých

Environmentálna politika

 • Dodržiavame záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia
 • Znižujeme náklady prostredníctvom úspor energie, využívanie prírodných zdrojov
 • Vyrovnávame sa s minulými environmentálnymi záťažami
 • Racionalizujeme nakladanie s odpadmi (recyklácia, opätovné využívanie …)
 • Vzdelávame zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V spoločnosti WTM metal považujeme sociálnu zodpovednosť za zásadnú otázku. Sme presvedčení, že firemná kultúra spoločnosti zameraná na zamestnanca vedie k dlhodobému úspechu spoločnosti. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú základnou hodnotou našej spoločnosti.

Naša snaha o nulové poškodenie zdravia vychádza z presvedčenia, že všetkým úrazom aj chorobám z povolania všetkých zamestnancov aj zmluvných partnerov sa dá dlhodobo predchádzať minimalizáciou rizík.

Aby sme mohli neustále zlepšovať naše výsledky, realizujeme BOZP prostredníctvom zodpovedajúcich systémov riadenia. Ich kľúčovými súčasťami sú najmä:

Stanovenie jasných cieľov a s nimi súvisiacich plánov činností na ich dosiahnutie.

Zaistenie bezpečných a zdravých pracovísk, bezpečného zariadenia a bezpečných pracovných postupov a návykov založených na výsledkoch pravidelne kontrolovaného hodnotenia rizík.

Školenie zamestnancov v problematike BOZP. Cieľom je vštepiť zamestnancom správne návyky a vedomosti, ktoré povedú k bezpečnému výkonu pracovných povinností.

Pravidelná kontrola a hodnotenie pracovného prostredia a pracovných postupov na zabezpečenie ich súladu s vnútornými a vonkajšími predpismi a požiadavkami.

Dohľad, analýza a porovnávanie výsledkov a postupov BOZP vzhľadom k cieľovým požiadavkám.

Pravidlá spoločnosti WTM metal

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich zamestnancov i zmluvných partnerov, majú všetky osoby povinnosť nosiť predpísané ochranné pracovné prostriedky.

Okrem toho musia všetci zamestnanci a zmluvní partneri, ktorí pre nás pracujú ďalej dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

 • Všetky OOPP vyžadované pre danú pracovnú úlohu musia byť používané správne.
 • Pred zahájením pracovných činností na zariadení musí byť zariadenie oddelené od všetkých zdrojov energie a následne musí byť vykonaná kontrola, že nemôže dôjsť k jeho spusteniu alebo pohybu pri vykonávaní pracovnej činnosti.
 • Ochranné kryty musia byť znovu pripevnené na svoje miesto pred (opätovným) spustením zariadenia.
 • Vstup do stiesnených priestorov je dovolený iba oprávneným osobám s príslušným povolením na prácu s podpisom zodpovedného nadriadeného zamestnanca.

Aby bolo možné sa zo všetkých pracovných nehôd a bezpečnostných porušení poučiť a stanoviť nápravné opatrenia, musia byť všetky nehody ohlásené a vykonaná analýza koreňových príčin.

Akékoľvek porušenie týchto pravidiel nebude tolerované.

Funkcie a zodpovednosť

Za BOZP v rámci im zverenej oblasti zodpovedajú v spoločnosti WTM metal vedúci pracovníci. Súčasne kladieme dôraz na povinnosť, aby každý zamestnanec, zmluvný partner aj návštevník dodržiaval pravidlá bezpečnosti práce, a tým zaistil vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť spolupracovníkov. Otázka bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je pre mňa tou najdôležitejšou, a to isté očakávam od všetkých ostatných. Iba vo vzájomnej spolupráci môžeme dosiahnuť náš cieľ – pracovať bez poškodenia zdravia.

Záväzok konateľa

Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia.

Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík, vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminácie všetkých nepriaznivých rizík spôsobujúcich ujmu. Pri zavádzaní nových technológií a modernizáciách zariadení, účinnými formami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia.

Zabezpečiť školenie, kvalifikáciu a rozvíjať povedomie zamestnancov, vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia. Výchovne pôsobiť k používaniu správnych bezpečných postupov pri práci.

Dlhodobé ciele BOZP

Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP s cieľom obmedzovať možné ohrozenia zdravia vplyvom technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.

Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

Poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, vyčleniť prostriedky na program realizácie politiky BOZP.

Informovať zamestnancov o skutočnom stave BOZP, najmä v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách.

Umožniť zamestnancom vyjadrovať sa k problematike BOZP.


Naša ponuka

Zákazková zámočnícka výroba

 • schody, plošiny, oceľové prvky, mreže, zábradlia
 • malé zdvíhacie zariadenie, požiarne rebríky, lavičky, schodiská
Oceľové prvky Vám dodáme v požadovanej povrchovej úprave:
 • náter
 • pozink
 • nerez

Atypická výroba

 • výroba jednoúčelových strojov
 • špeciálna atypická výroba na objednávku

Výroba a montáž oceľových konštrukcií

 • oceľové konštrukcie
 • potrubné mosty, plošiny
 • podporné konštrukcie
 • opláštenie oceľových konštrukcií
Oceľové konštrukcie Vám dodáme v požadovanej povrchovej úprave:
 • náter
 • pozink
 • nerez

Návrh a dodanie projektovej dokumentácie

 • vypracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie na kľúč
 • vypracovanie statických posudkov
 • posudzovanie statiky na existujúcich objektoch

Stavebné práce

 • stavebné práce
 • kompletné murárske práce, železiarske a betonárske práce
 • všetky technické zariadenia objektov
 • opravy a remodelingy objektov
 • opravy a rekonštrukcia rozvodov
 • prestavby Interiérov

Technologické celky

 • inštalácia výrobných technológií
 • prevoz a likvidácia výrobných technológií
 • údržba technologických zariadení
 • nerezové technológie a potrubia
 • montáž dopravníkov
 • montáž výrobných celkov

Celoročná údržba prevádzok

 • zabezpečujeme nepretržitú údržbu prevádzok
 • poskytujeme neustálu pohotovosť vo výrobných závodoch

Zváračské práce

 • rozsah oprávnenia zváračského personálu podľa STN EN ISO 9606-1
Štátna skúška
 • Metóda 141 - Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne – TIG
 • Metóda 135 - Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne – MAG
 • Metóda 136 - Oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne - MAG
 • Metóda 311 – Zváranie plameňom
 • Metóda 111 - Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou - MMA

Výroba a montáž potrubia

 • výroba a montáž potrubia
 • opravy a rekonštrukcie potrubných rozvodov
 • nerezové potrubné rozvody
 • potrubné rozvody pre chladenie a klimatizáciu
 • montáž vzduchotechnických zariadení

Demontáže

 • demontáž technologických celkov, potrubí
 • demontáž konštrukcií a ostatných oceľových prvkov

Referencie


Kontakt

WTM metal s. r. o.

Hájkova 750/5,

702 00, Ostrava - Přívoz

Česká republika

IČO: 04328183

IČ DPH: CZ04328183

Prevádzka: Rakovník

Vedenie spoločnosti

Ján Kozák

Kontaktná osoba

Marta Bineková

Nemecky hovoriaca osoba

Ján Žuffa

WTM metal SK s. r. o.

Miestneho priemyslu 1140

029 01, Námestovo

Slovenská republika

IČO: 52673634

IČ DPH: SK2121101532

Vedenie spoločnosti

Ján Kozák

Kontaktná osoba

Marta Bineková

Nemecky hovoriaca osoba

Ján Žuffa