O nas

Witamy na stronie internetowej naszej firmy. Jesteśmy młodą, dynamiczną firmą, która powstała na bazie wspólnej woli kilku pracowników, aby wykorzystać ich bogate doświadczenie w produkcji konstrukcji stalowych, rur oraz usługach produkcyjnych. Filozofią, która jest fundamentem naszej działalności, jest poznawanie wymagao klienta oraz spełnianie jego oczekiwao, nie tylko dotyczących jakości samego wyrobu, ale także dotrzymywania uzgodnionych warunków. Jesteśmy przekonani, że tylko poważne i odpowiednie podejście do każdego klienta może zapewnid sukces w konkurencji z pozostałymi firmami.

Nasz zespół

Jakośdnaszych produktów i usługzapewniamy przede wszystkim staranie oraz dokładnie dobierając wykwalifikowanych pracowników, na których możemy polegad. Regularnie sprawdzamy poziom kompetencji naszych pracowników. W celu zachowania wymaganych uprawnieo oraz bezpieczeostwa nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach, odbywających się w terminach zgodnych z przepisami wewnętrznymi oraz dyrektywami unijnymi.

Własny personel

 • Nadzór spawalniczy
  • Europejski Technolog Spawalnik (EUROPEAN WELDING TECHNOLOGY) zgodnie z EN 14731
 • Spawacze
  • zgodnie ze STN EN ISO 9606-1:2015, CS22-COO-07:2017
 • NDT
  • - VT 2 - Visual testing – Level 2 Wykonany przez przeszkolony personel zgodnie z normą STN EN ISO 9712 oraz Schematem Certyfikacji CS27-COO-07

Polityka firmy

Główną zasadą naszej firmy jest najwyższy poziom zadowolenia naszych klientów, który osiągamy nie tylko dzięki wysokiej jakości produktom i świadczonym usługom, ale także dzięki skutecznie zarządzanym procesom wsparcia. Terminowość, pomoc i elastyczność są integralną częścią naszej filozofii biznesowej. Efektywność własnej produkcji jest kontrolowana przez kontrolę kosztów.

Dowiedz się więcej

Polityka firmy

Satysfakcja Klienta

 • spełnianie wymogów i życzeo naszych Klientów jest głównym celem naszej firmy, są one dla nas nadrzędne i priorytetowe,
 • zapewnienie maksymalnej satysfakcji naszych Klientów,
 • świadczenie kompleksowych usług na najwyższym poziomie przy równoczesnym przestrzeganiu zasad bezpieczeostwa pracy oraz jak najmniejszym obciążaniu środowisk naturalnego.

Udoskonalanie oferowanych usług

 • Każdy pracownikma świadomośd, jak skomplikowana i ważna jest jego praca.Wykonując swoje codzienne obowiązki zawodowe odpowiada za jakośd, bezpieczeostwo i ekologię.
 • każdypracownikmusi posiadad odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy, w tym celu uczestniczy w wymaganych szkoleniach oraz innych formach kształcenia,
 • współpracujemy wyłącznie z podwykonawcami którzy są w stanie spełnid nasze wymagania dotyczące jakości, bezpieczeostwa i ekologiczności oferowanych przez nas usług,
 • staramy się nawiązywad trwałe partnerstwa , korzystne dla obu stron, które są gwarancją stabilności oraz mają pozytywny wpływ na jakośd świadczonych przez nas usług

Cele firmy

 • kierownictwo firmy stwarza warunki, by pracownicy mogli uczestniczyd w osiąganiu celów firmy odpowiedzialnie wykonując swoją pracę oraz podnosząc poziom swojego fachowego wykształcenia,
 • proces zarządzania poszczególnymi pracami oraz związanymi z nimi zasobami łączymy z planowaniem operatywnym, co pozwala nam nieustannie podnosid jakośd świadczonych usług,
 • kierownictwo firmy wciąż stara się ulepszyd zintegrowany system zarządzania, który został wprowadzony i jest wciąż rozwijany,
 • z polityką wysokiej jakości zostali zapoznani wszyscy pracownicy firmy, dotyczy ona również ich zachowania i postępowania

Polityka jakości

Jakośd na pierwszym miejscu

 • naszą jakośd gwarantuje dobrze wykonana praca oraz wyroby na dobrym poziomie,
 • kwalifikacje i fachowośd pracowników,
 • mamy świadomośd, że jakośd wszystkich procesów odbywających się w naszej firmie decyduje o naszej przyszłości.

Szacunek do Klienta

 • natychmiast reagujemy na wymagania naszych klientów i w ten sposób pogłębiamy partnerstwo, które nas łączy,
 • ze wszystkimi naszymi Klientami utrzymujemy bardzo bliskie kontakty, co pozwala nam dostosowywad się do ich wymagao, potrzeb i oczekiwao,
 • w naszej firmie przyjęliśmy zasadę, że ekspertem oceniającym jakośd naszych usług jest zawsze Klient,
 • naszym celem nie jest wyłącznie pozyskanie Klienta, lecz również utrzymanie współpracy z nim i jej rozwijanie.

Gospodarnośd i efektywnośd

 • naszym priorytetem jest obniżanie kosztów i zapobieganie wszelkim przejawom niegospodarności,
 • regularna ocena jest naszym narzędziem mierzenia efektywności pracy,

Nasi pracownicy

  • podstawowymi cechami pracowników naszej firmy są: pozytywne nastawienie, nienaganne zachowanie również poza miejscem pracy, wysoki poziom umiejętności fachowych i zawodowych, niezawodnośd oraz odpowiedzialnośd,
  • stwarzając możliwości uzyskania lepszego wynagrodzenie motywujemy naszych pracowników do dobrego wykonywania pracy,
  • doceniamy fachowych i twórczych pracowników.

Polityka ochrony środowiska

 •  przestrzegamy zobowiązao, jakie nakładają na nas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz pozostałe przepisy i wymogi dotyczące środowiska naturalnego,
 • obniżamy koszty oszczędzając energię oraz korzystając z naturalnych[JG1] źródeł,
 • staramy się usuwadczynniki, które w przeszłości obciążały środowisko naturalne,
 • racjonalnie gospodarujemy odpadami (recykling, ponowne wykorzystanie…),
 • kształcimy naszych pracowników w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Polityka BHP

W WTM metal uważamy odpowiedzialność społeczną za kluczową kwestię. Jesteśmy przekonani, że kultura korporacyjna firmy skoncentrowanej na pracownikach prowadzi do długoterminowego sukcesu firmy. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to podstawowa wartość naszej firmy.

Nasze zobowiązanie do zerowego zdrowia opiera się na przekonaniu, że wszystkim wypadkom i chorobom zawodowym wszystkich pracowników i kontrahentów można zapobiegać w perspektywie długoterminowej, minimalizując ryzyko.

W celu ciągłego doskonalenia naszych wyników wdrażamy BHP poprzez odpowiednie systemy zarządzania. Ich głównymi składnikami są w szczególności:

Ustalanie jasnych celów i powiązanych planów działania służących ich osiągnięciu.

Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, bezpiecznego sprzętu oraz bezpiecznych praktyk i nawyków pracy w oparciu o wyniki regularnie weryfikowanych ocen ryzyka.

Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem jest zaszczepienie pracownikom odpowiednich nawyków i wiedzy, które doprowadzą do bezpiecznego wykonywania ich obowiązków.

Regularny przegląd i ocena środowiska pracy i praktyk pracy w celu zapewnienia ich zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami i wymogami.

Nadzór, analiza i porównanie wyników i procedur BHP w stosunku do wymagań docelowych.

Metalowe zasady WTM:

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników i kontrahentów, wszystkie osoby są zobowiązane do noszenia zalecanego wyposażenia ochronnego.

Ponadto wszyscy pracownicy i kontrahenci, którzy dla nas pracują, muszą również przestrzegać następujących podstawowych zasad:

 • Wszystkie środki ochrony indywidualnej wymagane do pracy muszą być właściwie używane.
 • Przed rozpoczęciem pracy na sprzęcie należy odłączyć sprzęt od wszystkich źródeł energii, a następnie sprawdzić, czy nie można go uruchomić ani przenieść podczas wykonywania pracy.
 • Osłony muszą zostać ponownie zamocowane na miejscu przed (ponownym) uruchomieniem urządzenia.
 • Dostęp do przestrzeni zamkniętych jest dozwolony tylko dla upoważnionych osób posiadających odpowiednie pozwolenie na pracę z podpisem odpowiedzialnego przełożonego.

Aby wyciągnąć wnioski ze wszystkich wypadków związanych z pracą i naruszeń bezpieczeństwa oraz zapewnić działania naprawcze, wszystkie wypadki należy zgłosić i przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych.

Naruszenie tych zasad nie będzie tolerowane.

Funkcja i odpowiedzialność

WTM metal odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w obszarze odpowiedzialności. Jednocześnie kładziemy nacisk na obowiązek każdego pracownika, kontrahenta i gościa do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy, a tym samym do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa współpracowników. Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest dla mnie najważniejsza i oczekuję tego samego od wszystkich innych. Tylko dzięki współpracy możemy osiągnąć cel, jakim jest praca bez szkody dla zdrowia.

Obowiązek ustawowy

 • Zwiększanie i ciągłe podnoszenie poziomu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z procesów technologicznych, wyposażenia technicznego, czynnika ludzkiego i środowiska pracy.
 • Opierając się na zidentyfikowanych zagrożeniach, zagrożeniach i zagrożeniach, stwórz warunki pracy w celu wyeliminowania wszystkich niekorzystnych zagrożeń powodujących szkody.
 • Wprowadzając nowe technologie i aktualizacje sprzętu, w skutecznych formach, systematycznie zmniejszaj źródła szkodliwych czynników środowiska pracy.
 • Zapewnij szkolenie, kwalifikacje i świadomość pracowników, prowadząc do bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia. Naucz się stosować dobre i bezpieczne praktyki pracy.

Długoterminowe cele BHP

 • Zwiększanie i ciągłe doskonalenie poziomu zarządzania BHP w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych sprzętem technicznym, działalnością człowieka i środowiskiem pracy.
 • Sprawdź i wymagaj zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi przepisami w celu zapewnienia BHP.
 • Zapewnić i zaplanować odpowiednie zasoby materialne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, przydzielić środki na program wdrażania polityki BHP.
 • Poinformuj pracowników o aktualnym stanie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, szczególnie w zakresie eliminacji ryzyka w miejscu pracy.
 • Aby umożliwić pracownikom komentowanie kwestii BHP.

Nasza oferta

Wyroby ślusarskie na zamówienie

 • schodki, platformy, elementy stalowe, kraty, balustrady,
 • małe urządzenia podnośnikowe, drabiny strażackie, pomosty, ramiona schodów.
Dostarczamy elementy stalowe w wymaganej obróbce powierzchniowej:
 • malować
 • ocynkowany
 • stal nierdzewna

Produkcja niestandardowa

 • produkcja pojedynczych egzemplarzy maszyno konkretnym przeznaczeniu,
 • specjalna nietypowa produkcja na zamówienie.

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych

 • konstrukcje stalowe,
 • mosty rurociągowe, platformy,
 • konstrukcje wspierające,
 • okładziny konstrukcji stalowych
Dostarczamy konstrukcje stalowe w wymaganej obróbce powierzchniowej:
 • malować
 • ocynkowany
 • nierdzewna

Opracowanieoraz przekazanie dokumentacji projektowej

 • sporządzenie dokumentacji projektowej oraz produkcyjnej pod klucz,
 • sporządzenieekspertyz statyki,
 • ocena statyki w istniejących obiektach.

Prace budowlane

 • prace budowlane
 • kompleksowe prace murarskie, ślusarskie i betoniarskie
 • całe wyposażenie techniczne obiektów
 • naprawy i przebudowy obiektów
 • remonty i przebudowy linii dystrybucyjnych
 • wnętrza zabudowane

Zespoły technologiczne

 • instalowanie linii technologicznych,
 • przenoszenie oraz usuwanie linii technologicznych,
 • konserwacja urządzeo technologicznych,
 • linie technologiczne oraz rurociągi ze stali nierdzewnej,
 • montaż taśmociągów,
 • wyrób zespołów technologicznych

Całoroczne utrzymanie ruchu

 • zapewniamy ciągłe utrzymanie ruchu,
 • oferujemy stałe pogotowie w zakładach produkcyjnych.

Roboty spawalnicze

 • Nasi spawacze posiadają uprawnienia, których zakres jest zgodnyz normą STN EN ISO 9606-1.
Egzamin państwowy:
 • Metoda 141 - Spawanie łukowe nietopliwą elektrodąw osłonie gazu obojętnego- TIG
 • Metoda 135 - Spawanie łukowetopliwą elektrodąw osłonie gazu aktywnego– MAG
 • Metoda 136 - Spawanie łukowedrutem rdzeniowym w osłonie gazu aktywnego
 • Metoda 311 - Spawanie gazowe
 • Metoda 111 - MMA –Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną

Produkcja i montaż rurowych przewodów przemysłowych

 • produkcja i montaż rurowych przewodów przemysłowych,
 • naprawyi remonty przewodów rurowych,
 • rurociągi nierdzewne,
 • rurociągi instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • montaż urządzeo wentylacyjnych.

Demontaże

 • demontaż linii technologicznych, rurociągów,
 • demontaż konstrukcji oraz pozostałych elementów stalowych.

Referencje


Kontakt

WTM metal s. r. o.

Hájkova 750/5,

702 00, Ostrava - Přívoz

Republika Czeska

REGON: 04328183

NIP: CZ04328183

Operacja: Rakovník

dyrektor firmy

Ján Kozák

osoba kontaktowa

Marta Bineková

Osoba mówiąca po niemiecku

Ján Žuffa

WTM metal SK s. r. o.

Miestneho priemyslu 1140

029 01, Námestovo

Republika Słowacka

REGON: 52673634

NIP: SK2121101532

dyrektor firmy

Ján Kozák

osoba kontaktowa

Marta Bineková

Osoba mówiąca po niemiecku

Ján Žuffa